انجمن اولیا و مربیان 1400-1399

اعضای انجمن اولیا و مربیان 1400-1399

1-محمد ابراهیمی           رییس 

2- هاجر شفیعی                نایب رییس

3- زهرا فاضلی                 منشی و رابط انجمن

4- زهرا حسینی                 عضو

5- علی گرامی نسب          عضو 

6- نجمه افوسی                 عضو

7- اکرم حسینی                عضو

8- ابوالقاسم رفیعی          عضو 

9- طیبه ترکان                  نماینده معلمان و عضو