بازدیدازگلستان شهدا

هفته بسیج گرامی باد

مراسم 13آبان گرامیداشت شهادت حسین فهمیده وروز دانش آموز

جشن آغاز آموزش قرآن کلاس اول دبستان

آشنایی با امور آموزشی وآموزگارکلاس

باز آمد بود ماه مهر

جلسه ی اولیاء دانش آموزان کلاس اول با آموزگار مربوطه