بهداشت یاران کوچک

دانش آموزانی که علاقمند به همکاری با مربی بهداشت به عنوان بهداشت یار می باشند به دفتر مربی بهداشت مراجعه نمایند.