انتخابات انجمن اولیا و مربیان

ضمن تقدیر و تشکر از اولیای محترمی که در برگزاری هرچه بهتر انتخابات انجمن و اولیا ما را یاری دادند؛ نتایج انتخابات به شرح زیر می باشد:

خانم فاتحی                       ولی دانش آموز عرفان فاتحی

خانم اسماعیلی                 ولی دانش آموز امیرعلی شمسی

آقای علیمرادی                   ولی دانش آموز محمدعلی علیمرادی

آقای مخالفی                     ولی دانش آموز ابوالفضل مخالفی

انجمن اولیا و مربیان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان شنبه یکم آبان ماه برگزار شد و نتایج انتخابات پس از شمارش آرا به این شرح است:

حسین فاتحی

صدیقه نقلی

مرضیه جلالی

علی حبیبی

مرضیه فاتحی

زهرا برهاتی

جناب آقای فاتحی به عنوان رئیس انجمن با کسب حداکثر آرا انتخاب شدند.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان :

حسین فاتحی

صدیقه نقلی

مرضیه جلالی

علی حبیبی

مرضیه فاتحی

زهرا برهاتی

جناب آقای فاتحی به عنوان رئیس انجمن با کسب حداکثر آرا انتخاب شدند.