کادر آموزشی

مربی هنر

خانم حسین زاده

مربی ورزش

آقای مظاهری

مربی بهداشت

خانم دانشور

مربی پیش دبستانی

خانم میرمحمدی

آموزگار اول

خانم جعفری و کاظمی

آموزگار چهارم

خانم قاسمی

آموزگار دوم

خانم علیزاده

آموزگار پنجم

آقای احمدی

آموزگار سوم

خانم ترکان

آموزگار ششم

آقای سیفی