کادر آموزشی

مربی هنر

خانم مردانی

مربی ورزش

آقای ریزانه

مربی بهداشت

خانم دانشور

مربی پیش دبستانی

خانم میرمحمدی

آموزگار اول

خانم جعفری

آموزگار چهارم

خانم ترکان

آموزگار دوم

خانم علیزاده

آموزگار پنجم

خانم نصر

آموزگار سوم

خانم ذوالفقاری

آموزگار ششم

آقای سیفی