کادر اداری

معاونین آموزشی: آقای شاه مرادی و آقای خسرویان


معاون اجرایی: خانم فیاضی


معاون پرورشی: خانم شیرانی