کادر اداری

معاونین آموزشی: آقای  فاطمی و خانم مردانی

 

معاون اجرایی و مالی وفناوری: خانم فیاضی

 

معاون پرورشی: خانم شیرانی