میریم به اردو دو دو دو

گل پسرهای سومی و پنجمی و ششمی امروز از عصارخانه ی شاهی بازدید کردند و در میدان امام بستنی خوردند و کالسکه سواری کردند خوش گذراندند.

اردوی پایان سال پایه ی سوم تا ششم

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

اردوی آکواریوم

بازدید پایه پنجم و ششم از دانشگاه خوراسگان

کلاس پنجم

...