اردوی پایان سال پایه ی سوم تا ششم

جشن قرآن کلاس سوم

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

بازدید از موزه علوم و فنون پایه سوم و چهارم

کلاس سوم

...