میریم به اردو دو دو دو

گل پسرهای سومی و پنجمی و ششمی امروز از عصارخانه ی شاهی بازدید کردند و در میدان امام بستنی خوردند و کالسکه سواری کردند خوش گذراندند.

کلاس خوشمزه ی سوم

کلاس سومی ها امروز یاد گرفتند چطور با همکاری هم یک الویه ی خوشمزه و سالم درست کنند.

حی علی صلاه : )

آموزش عملی نماز و وضو به گل پسرهای کلاس سومی

اردوی پایان سال پایه ی سوم تا ششم

جشن قرآن کلاس سوم

جشن بزرگ دهه فجر2

جشن بزرگ دهه فجر1

بازدید از موزه علوم و فنون پایه سوم و چهارم

کلاس سوم

...